Voda v průmyslu

Pro mnoho průmyslových odvětví, ale i pro služby, energetiku a mnohé instituce může být voda naprosto klíčovým prvkem nutným pro hladký provoz. Samotná voda jako surovina se sice často nepodílí na ceně výsledného produktu významnou měrou, ale její nedostatek může činnost podniku zcela paralyzovat. Kromě otázky množství je také důležitá kvalitativní stránka. Složení vody je zásadní nejen pro vodu používanou ve výrobním procesu, ale nemalé náklady s sebou nese i zneškodňování odpadních vod. Kvalitou vod je třeba se intenzivně zabývat i v případě recyklace či využití srážkových vod. Stále více podniků také akcentuje i aspekt environmentální nebo stránku společenské zodpovědnosti, který přispívá k lepší sebeprezentaci společnosti a lepším vztahům se zákazníky.

Vodní hospodářství podniků bývá často podceňováno, ale zkuste se zamyslet, jestli váš podnik dokáže pracovat bez vody. Velká část průmyslu není bez vody schopná fungovat a měla by svému vodnímu hospodářství věnovat takovou péči, jaká náleží kritické infrastruktuře podniku.


Co pro vás můžeme udělat

Jako specialisté na vodu dokážeme poskytovat odborné poradenství v oblasti pitných, užitkových, procesních i odpadních vod. Zabýváme se také recyklací procesních vod nebo využitím vody srážkové.

Významnou oblastí je pak i energetická efetkivita vodohospodářských technologií a její optimalizace.

Dokážeme zajistit:

  • audity vodního hospodářství
  • návrhy technologií a technologických celků (například úpravy vody, čištění odpadních vod, recyklace vod, využití srážkových vod aj.)
  • projekční práce (studie, projekty, posudky…)
  • odbornou pomoc v případě problémů ve vodním hospodářství nebo s kvalitou vody
  • provozně-technickou dokumentaci (provozní řády, havarijní plány, rizikové analýzy…)
  • posouzení ztrát vody, návrhy systémů pro lepší bilance vodního hospodářství, digitalizaci a efektivní správu vodohospodářských dat
  • energetické optimalizace provozů a energetické štítky čistíren
  • a mnohé další činnosti spojené s vodním hospodářstvím

Vodní audit

Co je vodní audit

Vodní audit je komplexní dokument hodnotící vodní hospodářství podniku nebo instituce zpracovaný podle certifikované metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Dokument je zpracován odborníkem na základě místního šetření, umožňuje i provedení určité měřicí nebo vzorkovací kampaně. Výsledný dokument pak hodnotí stávající stav, popisuje slabá místa i příležitosti ke zlepšení, navrhuje a popisuje konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení vodního hospodářství podniku.

Co mi vodní audit přinese

Zpracováním vodního auditu získám ucelené a komplexní informace o současném stavu vodního hospodářství podniku. Informace o zbytečném plýtvání, o možnostech úspor, o kritických místech, kdy vodní hospodářství může ohrozit vlastní výrobu, například nedostatkem vody, její špatnou kvalitou nebo neschopností zbavovat se odpadních vod. Dále získáte přehled možných opatření, jejich výhody a nevýhody a odhad nákladů. Pokud máte obavu z budoucího ohrožení podniku nedostatkem vody nebo máte pocit, že by šlo s vodou nakládat hospodárněji nebo efektivněji, pak je Vodní audit je pro vás ideální příležitostí, jak tyto problémy řešit.

Součástí Vodního auditu, prováděného podle certifikované metodiky MPO, je i hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou. Toto hodnocení bylo připraveno Ministerstvem životního prostředí a na jeho základě je udělována značka pro instituce, které s vodou hospodaří dobře. Tato značka pak svým držitelům poskytuje určitou ochranu proti opatřením omezujícím činnost podniků v případě sucha.

Metodika vodního auditu je veřejně dostupná zde.

Jako podpůrné dokumenty pro Vodní audit jsme, společně s týmem odborníků, vytvořili katalog technologií a opatření, přístupný ze stránek recyklace-voda.vscht.cz

Vodní audit obsahuje koncept hodnotící míru ohrožení podniku nedostatkem vody. K tomuto účelu vznikla metodika a mapy s koeficienty ohrožení suchem.

Současně s Vodním auditem získáte i značku odpovědného nakládání s vodou. Ta by měla v budoucnu poskytovat výhodu v případě takového nedostatku vody, že by bylo přistoupeno k omezování odběru vody průmyslovými podniky.

Kdo mi Vodní audit zpracuje

Vodní audit může zpracovat osoba, která vyhoví požadavkům na kvalifikaci definovaných v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu pro jeho vypracování. My tuto kvalifikaci splňujeme, a navíc jsme autoři této metodiky. To znamená, že metodiku dobře známe a víme, co kvalitní zpracování Vodního auditu obnáší. Budeme rádi, pokud se s žádostí o zpracování Vodního auditu obrátíte na nás.


Kdo jsme

O nás

Jsme skupina odborníků na vodní hospodářství a vodárenské i čistírenské technologie. Máme za sebou pracovní zkušenosti s většinou aspektů oboru od výzkumu, projekčních prací, výpočtů a návrhů technologií, přes jejich laboratorní i poloprovozní ověřování, realizaci investic do technologický celků, po jejich provozování a související nutnou administrativu. Současně se zabýváme i SMART řešeními a prvky průmyslu 4.0 ve vodním hospodářství.

Jsme autoři certifikované metodiky tzv. „Vodního auditu“ zpracované pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Klíčová a kontaktní osoba projektu vodavprumyslu.cz:

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.

Reference

V poslením roce jsme zpracovávali vodní audity například pro podniky v oblasti: teplárenství, stavebnictví, autoservis, výrobu potravin, chemickou výrobu.

Dále jsme prováděli rizikové analýzy vodovodů pro veřejné zásobování, převážně v oblasti ubytovacích zařízení.

Také jsme poskytovali odborné poradenství v oblasti čištění odpadních vod z průmyslových a potravinářských výrob.

Náš další projekt: www.jaksestaratocistirnu.cz

Kontakt

prochazka@vodavprumyslu.cz

tel.: 775 93 20 70